"Nya krav vid säkerhetskänslig verksamhet – vad behöver jag tänka på?"

Nu kommer nya krav på godkännande vid överlåtelse av så kallad säkerhetskänslig verksamhet. Juristerna Viktor Eriksson och Jenny Tolander från Cederquist förklarar här vad förslaget innebär för dig.

I våras, mitt under den pågående pandemin och de kraftiga nedgångarna på världens börser, blev frågan aktuell om hur Sverige skyddar sig mot att utländska aktörer köper verksamheter som är viktiga för Sveriges säkerhet.

I slutet av augusti i år presenterade därför regeringen ett förslag som innehåller kompletteringar till säkerhetsskyddslagen (2018:585), vilket syftar till att förhindra försäljningar av verksamhet som kan skada Sveriges säkerhet. Förslaget baseras på en utredning som initierades redan 2017.

Säkerhetsskyddslagen trädde i kraft så sent som den 1 januari 2019. Syftet med lagen är att tillse att förebyggande åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott vidtas. Regeringens förslag på kompletterande regler till säkerhetsskyddslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och innebär nya krav för verksamhetsutövare som planerar att överlåta hela eller delar av en säkerhetskänslig verksamhet eller egendom. 

Säkerhetskänslig verksamhet – vad är det?

Begreppet säkerhetskänslig verksamhet är ett vitt begrepp som inte definieras tydligt i säkerhetsskyddslagen och eftersom lagen är relativt ny finns det inte heller många exempel från den praktiska tillämpningen kring vad det är. Det ska dock förstås som en verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet och som, om den utsätts för ett fientligt angrepp, skulle kunna medföra skada på (i) Sveriges yttre säkerhet, (ii) Sveriges inre säkerhet, (iii) nationellt samhällsviktig verksamhet eller (iv) Sveriges ekonomi.

Vid ett fientligt angrepp ska den skada som kan uppstå kunna leda till en kris på nationell nivå. Säkerhetskänslig verksamhet kan därför vara verksamheter som har betydelse för rikets försvar, Sveriges demokrati, samhällsviktig infrastruktur såsom flygplatser och finansiella betalningssystem, Sveriges livsmedels- och energiförsörjning samt informationssystem för elektronisk kommunikation.

Även verksamhet som behandlar informationsuppgifter som i sig inte klassas som säkerhetskänsliga men som används i en säkerhetskänslig verksamhet kan anses vara det.

Vad innebär då de här nya kraven i praktiken?

1. Krav på bedömning- och lämplighetsprövning

En verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och vill överlåta hela eller delar av sin verksamhet måste genomföra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning. Visar prövningen på att överlåtelsen inte är lämplig ur säkerhetssynpunkt får den inte genomföras. En sådan prövning ska alltså ske innan en överlåtelse inleds.

2. Skyldighet att samråda

Skyldigheten att samråda innebär ett krav för verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att samråda med en samrådsmyndighet inför en överlåtelse.

3. Möjlighet till föreläggande eller förbud

Denna möjlighet innebär att samrådsmyndigheten kan förelägga en verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter enligt lagen och också förbjuda att en överlåtelse genomförs. Här kan det noteras att den ägare som förbjuds att överlåta sin säkerhetskänsliga verksamhet enligt regeringens förslag inte har rätt till ersättning.

4. Ogiltighetsförklaring

För det fall att en verksamhetsutövare har genomfört en överlåtelse i strid mot bestämmelserna i lagen, kan en samrådsmyndighet ogiltigförklara transaktionen. Har en överlåtelse gjorts trots att ett förbud föreligger ska den automatiskt ses som ogiltig. Det här innebär att en överlåtelse, efter det att den skett, kan förklaras ogiltig.

Säkerhetsskyddslagen, såsom den gäller idag, innebär endast en skyldighet för verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att underrätta Säkerhetspolisen före ett överlåtelseförfarande påbörjas, samt att underrätta köparen om att köpet omfattas av säkerhetsskyddslagen. En skillnad i den nu föreslagna ändringen blir alltså att en samrådsmyndighet måste ge godkännande inför en överlåtelse och kan även komma med föreläggande eller ytterst förbjuda en försäljning. Det kommer därför inte att vara helt fritt för ett företag att välja att överlåta sin verksamhet, utan det kommer ställas krav på att en lämplighetsprövning genomförs och godkänns. Ett föreläggande eller förbud ska kunna överklagas av verksamhetsutövaren, och ett sådant överklagande ska göras till förvaltningsrätten i Stockholm. 

Om du som verksamhetsutövare funderar på huruvida du träffas av kraven är det bra att i god tid börja utreda detta och då överväga att ta kontakt med en legal rådgivare tidigt. Det kan, som visats ovan, leda till oönskade konsekvenser om kraven inte efterlevs, så det gäller att redan tidigt i en överlåtelseprocess påbörja bedömningen av om överlåtelsen är lämplig och samråda med aktuell myndighet.

Har du frågor om säkerhetskänslig verksamhet och vad det innebär för dig? Tveka inte att höra av dig till oss på Cederquist.

"Bakgrundskontroll inför nyanställning – vad är det som gäller?"

Rekryteringsprocesser idag handlar ofta om att göra långtgående bakgrundskontroller av kandidaterna. Men det gäller att inte gå för långt. Här går juristerna Kerstin Wardman och Victor Åkerfeldt igenom vad ni måste ha koll på för att undvika snedsteg.

Läs mer

“Kapitalbrist i bolaget – vad kan vi göra för att komma på fötter?”

Mindre intäkter men samma utgifter är den nya vardagen för många svenska företag. Här går juristerna Johannes Färje och Viktor Eriksson från Cederquist igenom vad man bör ha koll på.

Läs mer

“Konkurrensklausuler och konkurrenslagen – vad måste vi ha koll på när vi skriver avtal?”

Det gäller att vara försiktig vid tillämpning av konkurrensklausuler; vad som är tillåtet för ett företag med låga marknadsandelar kan vara otillåtet för ett företag med betydande marknadsandelar. Här tipsar juristen Angelo Skog från Cederquist om vad man måste tänka på.

Läs mer

Privat M&A

Cederquist är en av de mest aktiva och erfarna legala rådgivarna på den svenska marknaden - både i termer av det antal transaktioner vi varje år företräder våra kunder i och den breda bas av M&A aktörer som regelbundet vänder sig till oss för rådgivning.

Läs mer

Immaterialrätt & Marknadsrätt

Vi bistår våra kunder under den immateriella rättighetens samtliga faser - från skapande till kommersialisering.

Läs mer

IT & Telekom

Vi biträder kunder i allt ifrån komplexa IT-affärer till löpande frågor rörande kommersialisering av rättigheter.

Läs mer