Artikel
2020.08.24

“Konkurrensklausuler och konkurrenslagen – vad måste vi ha koll på när vi skriver avtal?”

Det gäller att vara försiktig vid tillämpning av konkurrensklausuler; vad som är tillåtet för ett företag med låga marknadsandelar kan vara otillåtet för ett företag med betydande marknadsandelar. Här tipsar juristen Angelo Skog från Cederquist om vad man måste tänka på.

Att skriva inkonkurrensklausuler i avtal är mycket vanligt. Syftet kan dels vara att stärka ditt företags position på marknaden, dels att skydda dess verksamhet mot konkurrens från en köpare, återförsäljare eller samarbetspartners. Men att använda sig av konkurrensklausuler är inte riskfritt, utan kan vara i strid med konkurrenslagen.

En överträdelse av konkurrenslagens förbudsbestämmelser kan medföra allvarliga konsekvenser för ditt företag. I värsta fall böter på upp till tio procent av företagets omsättning, och i vissa fall, näringsförbud för de personer i ledande befattning som medverkat till överträdelsen.

Horisontella och vertikala avtal – vad är skillnaden?

Det är inledningsvis viktigt att konstatera om avtalet ingås mellan företag som agerar i samma eller i olika led i produktions-, leverans- eller distributionskedjan. Om företagen befinner sig i samma led, t.ex. två mejeriföretag, är det fråga om ett avtal mellan konkurrenter (horisontellt). Om företagen däremot befinner sig i olika led, t.ex. mejeriföretaget och matvarubutiken, är avtalet mellan icke-konkurrenter (vertikalt). Distinktionen om ett avtal – eller samarbete – är horisontellt eller vertikalt är viktig eftersom det påverkar bedömningen om en konkurrensklausul är tillåten. Horisontella samarbeten som innehåller konkurrensbegränsningar är ofta skadliga för konkurrensen och kan därmed vara förbjudna. Vertikala samarbeten kan ofta vara positiva för konkurrensen och konsumenterna, men kan under vissa omständigheter vara skadliga.

Ett vertikalt avtal som innehåller begränsningar kan undantas från konkurrensreglernas tillämpning, i enlighet med EU: s vertikala gruppundantag, givet att avtalet inte innehåller särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar. Avtal som innehåller särskilt allvarliga konkurrensbegränsningar är normalt sett inte tillåtna. Till dessa räknas bland annatprisstyrning och områdes- och kundbegränsningar gentemot köparen. Därutöver finns det andra typer av konkurrensbegränsningar – exempelvis konkurrensklausuler eller exklusiva inköpsförpliktelser– som inte är direkt förbjudna men som måste bedömas i varje enskilt fall.

Håll koll på de vertikala avtalen

Vid användning av konkurrensklausuler i vertikala avtal bör man utgå ifrån följande:

  1. Vilken marknadsställning har parterna i avtalet?

Om en leverantör och en köpare eller återförsäljare (parterna) har en marknadsandel som understiger 15 procent är konkurrensklausulen normalt sett oproblematisk. Om parterna, var för sig eller gemensamt, har en marknadsandel som överstiger 15 procent men som inte överstiger 30 procent är konkurrensklausulen tillåten – förutsatt att den är begränsad i tid. Om parternas marknadsandel överstiger 30 procent måste en individuell bedömning göras om konkurrensklausulen är konkurrensbegränsande eller inte. En sådan individuell bedömning tar sikte på om de positiva effekterna som avtalet medför på konkurrensen överväger de negativa.

  1. Upphör konkurrensklausulen att gälla efter viss tid?

Under förutsättning att parternas marknadsandel enligt punkten ovan inte överstiger 30 procent och att klausulen endast gäller under avtalets löptid, dock maximalt fem år, omfattas klausulen av det vertikala gruppundantaget och är därmed tillåten. Var uppmärksam på avtal som löper tillsvidare, och i fall där konkurrensklausulen inte är begränsad till fem år, eftersom en sådan klausul kan vara otillåten.

  1. Gäller konkurrensklausulen också efter det att avtalstiden har löpt ut?

Ofta önskar en leverantör att konkurrensklausulen ska fortsätta att gälla även efter det att avtalet har löpt ut. För att en sådan klausul ska vara tillåten måste man förvissa sig om att konkurrensklausulen:

  • Avser varor eller tjänster som konkurrerar med avtalsvarorna eller avtalstjänsterna,
  • Är nödvändig för att skydda know-how som leverantören har överfört till köparen,
  • Gäller endast den lokal eller mark som köparen drev verksamheten ifrån under avtalstiden, samt
  • Är begränsad till en period på ett år efter det att avtalet löpt ut.

Samtliga villkor ovan måste vara uppfyllda för att klausulen ska vara tillåten. En konkurrensklausul i ett vertikalt avtal är vad man inom konkurrensrätten benämner som accessorisk i relation till det så kallade huvudavtalet. Detta innebär att i den mån klausulen vid en granskning bedöms vara i strid med konkurrenslagen så kan den förklaras ogiltig alternativt jämkas, det vill säga att det övriga avtalet fortfarande är giltigt.

Har du konkurrensrättsliga frågor tveka inte att höra av dig till Cederquist!

Competition never sleeps!

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg