Sverige inför krav på officiellt godkännande för överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

Sverige har, i linje med många andra länder, föreslagit att introducera krav på godkännande innan en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet genomförs. Förslaget har lagts fram i syfte att förhindra den risk för oönskade uppköpsförsök som förutspås bli en påtaglig följd av de ekonomiska svårigheter som orsakats av Coronaviruset.

Genom förändringar i säkerhetsskyddslagen ska myndigheter som Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kunna stoppa försäljningar av företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet inom både privat och offentlig sektor. Begreppet säkerhetskänslig verksamhet är brett och inte tydligt definierat, men kan omfatta verksamhet inom exempelvis energi- och telekombranschen, vatten- och energianläggningar samt IT-infrastruktur.

Innan hela eller delar av en verksamhet överlåts ska en särskild säkerhetsskyddsbedömning och  lämplighetsprövning genomföras. Verksamhetsutövaren ska också samråda med en samrådsmyndighet innan överlåtelsen, och sådan myndighet kan även, utöver att förelägga verksamheten att vidta åtgärder för att leva upp till de krav som ställs i säkerhetsskyddslagen, under vissa omständigheter förbjuda en överlåtelse. En överlåtelse föreslås också kunna ogiltigförklaras om den har genomförts utan samråd eller om den har skett i strid med ett lämnat förbud.

Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2021.

Ny vägledning om barns och ungas rättigheter på digitala plattformar

Den 1 januari i år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att ytterligare stärka barns rättigheter på nätet har Datainspektionen i samarbete med Barnombudsmannen och Statens medieråd i oktober publicerat en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer.

Läs mer

Förslag till förändringar i mediegrundlagarna