Nyhet
2024.03.11

EU:s två nya regelverk om digitala tjänster och marknader gäller nu fullt ut

EU:s två nya regelverk Digital Services Act (DSA) och Digital Markets Act (DMA), har nu börjat gälla fullt ut. DSA reglerar digitala tjänster för att skapa en säkrare och mer ansvarsfull digital miljö till förmån för användarna. DMA ska främja sund konkurrens och en fungerande marknad genom att ställa krav på företag inom den digitala sektorn som tillhandahåller tjänster som sökmotorer, webbplatser och app-butiker.

Digital Services Act

DSAbörjade tillämpas fullt den 17 februari 2024 efter att till en början endast ha berört de 19 största företagen, däribland TikTok och Meta. Nu gäller reglerna för alla de aktörer som träffas av DSA, om än med olika krav beroende på företagsstorlek och tjänst. Reglerna berör förmedlingstjänster som exempelvis caching-, och värdtjänster samt onlineplattformar – som sociala medier och marknadsplatser – och ska bekämpa olagligt innehåll, reglera reklam och skydda användarnas grundläggande rättigheter på internet. Samtliga förmedlingstjänster är exempelvis skyldiga att offentliggöra rapporter om innehållsmoderering samt att tillhandahålla allmänna villkor med krav på visst innehåll. Läs mer om vad vi har skrivit om DSA här.

Vad händer nu?

Företag som inte själva tillhandahåller en förmedlingstjänst eller internetplattform kan indirekt påverkas av DSA vad gäller marknadsföring, i synnerhet riktad marknadsföring och distribution av information till konsumenter, via en mycket stor internetplattform. Tjänstemottagare kan även ha rätt till ersättning från leverantörer av förmedlingstjänster till följd av att leverantören överträtt sina skyldigheter enligt DSA.

Digital Markets Act

DMAbörjade tillämpas fullt den 6 mars 2024 och syftar till att främja rättvis och öppen konkurrens på den digitala marknaden. Regelverket inför skyldigheter för de största digitala aktörerna, så kallade grindvakter (”gatekeepers”), gällande deras affärsmetoder. Förordningen förbjuder nämligen vissa konkurrenshämmande beteenden och tilldelar företag vissa rättigheter gentemot gränsvakterna, vilket därigenom främjar rättvisare villkor mellan grindvakterna och mindre företag. Konkret får företag en starkare förhandlingsposition gentemot grindvakterna.

Bland förbuden för grindvakter ingår att de inte får favorisera sina egna produkter eller tjänster över andras i sökfunktionen på sin plattform, och inte använda kunders data till egen fördel när liknande produkter eller tjänster erbjuds. Några av de rättigheter som företag har gentemot grindvakter inkluderar rätten till information om hur prissättning på annonser beräknas, rätten till information om antalet klick på annonser och rätten att marknadsföra möjligheten att teckna abonnemang utanför plattformen.

Vad händer nu?

Trots att de flesta reglerna i DMA berör grindvakter är det viktigt för andra aktörer att vara medvetna om grindvakternas skyldigheter och sina egna rättigheter, inklusive möjligheten att kunna väcka talan i nationell domstol. Genom dessa rättigheter och skyldigheter begränsas grindvakter vilket kan öppna kanaler för försäljning och kundtillväxt för andra företag.

I takt med att den digitala marknadens reglering nu intensifieras, är det viktigt att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om de aktuella regelverken och deras praktiska implikationer för den egna verksamheten. Kontakta gärna oss på Cederquist för rådgivning och stöd.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg