Nyhet
2023.03.30

Förtydliganden avseende förslag till förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut

Utkast till lagrådsremiss avseende de föreslagna ändringarna i lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet (”Anmälningslagen”) har publicerats, i vilket vissa förtydliganden föreslås avseende bl.a. lagens territoriella tillämpningsområde samt registreringspliktens omfattning.

I juni 2022 publicerade Finansdepartementet promemorian Förstärkt reglering av valutaväxlare och andra finansiella institut (Fi2022/02140), vilket vi tidigare skrivit om. Promemorian har varit ute på remiss och regeringen har nu publicerat ett utkast till lagrådsremiss. I utkastet har motivuttalanden utvecklats vad avser Anmälningslagens territoriella tillämpningsområde. Det tydliggörs att lagen inte ska tillämpas på sådana utländska verksamhetsutövare som bedriver gränsöverskridande verksamhet till Sverige utan att vara hemmahörande här eller har filial i Sverige.

Vidare väckte promemorians förslag att ta bort huvudsaklighetsrekvisitet för registreringsplikten och endast ha kvar kravet på yrkesmässighet, en del frågor från olika remissinstanser avseende registreringspliktens omfattning. I utkastet till lagrådsremiss har därför klargöranden gjorts vad gäller det s.k. yrkesmässighetskravet, med vilket avses att verksamheten ska bedrivas med självständighet i förhållande till den övriga verksamheten, regelbundenhet och varaktighet samt typiskt sett med vinstsyfte. Annan finansiell verksamhet som bedrivs av en verksamhetsutövare som ett led i densammas avsättning av varor och tjänster, kommer som en följd av förtydligandet inte att betraktas som självständig och således inte omfattas av registreringsplikten.

I utkastet till lagrådsremiss gjordes förtydliganden att verksamhet som är undantagen från tillståndsplikt enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse respektive lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, inte omfattas av registreringsplikten enligt Anmälningslagen.

Det föreslagna ikraftträdandedatumet är framflyttat från den 1 april 2023 till den 1 januari 2024.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg