Nyhet
2020.10.13

Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen om förutsättningarna för byte av leverantör i offentliga kontrakt

Högsta förvaltningsdomstolen har för andra gången någonsin beslutat att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i ett mål om offentlig upphandling. Den fråga som domstolen vill ha ett förhandsavgörande om gäller förutsättningarna för ett tillåtet partsbyte i offentliga kontrakt som har skett efter den ursprunglige leverantörens konkurs.

Möjligheterna att byta part i offentliga kontrakt och ramavtal är begränsade och förutsättningarna för när en leverantör får bytas mot en annan framgår av lag. I det aktuella målet hade den ursprunglige leverantören försatts i konkurs, varefter konkursboet överlät fyra ramavtal till en ny leverantör. En annan leverantör ansökte då om överprövning av ramavtalens giltighet och gjorde gällande att förutsättningarna för ett tillåtet partsbyte inte var uppfyllda. Leverantören ansåg att det därför var fråga om otillåtna direktupphandlingar varför ramavtalen skulle ogiltigförklaras. Förvaltningsrätten ansåg att förutsättningarna för ett tillåtet partsbyte var uppfyllda, medan kammarrätten gjorde motsatt bedömning och beslutade att ramavtalen var ogiltiga. Kammarrätten beaktade att någon överlåtelse av verksamhet i stort sett inte hade skett, utöver överlåtelsen av ramavtalen och att den nye leverantören därför inte hade trätt i den tidigare leverantörens ställe på det sätt som lagen kräver. Målet överklagades därefter till Högsta förvaltningsdomstolen, som i september beslutade att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

Regleringen om partsbyten i offentliga kontrakt är relativt ny och frågor om partsbyten i offentliga kontrakt i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och insolvens är vanligt förekommande. Det finns ett behov av klargöranden om hur regelverket ska tolkas, varför det är välkommet att Högsta förvaltningsdomstolen nu har vänt sig till EU-domstolen för klargörande.    

Det ska även nämnas att ett mål som avser partsbyte under pågående upphandlingsförfarande har avgjorts under sommaren av Kammarrätten i Stockholm. I korthet uttalade kammarrätten att reglerna om partsbyte avser det stadium då ett kontrakt fullgörs och att det saknas utrymme att tillämpa reglerna i andra situationer, som i detta fall under en pågående upphandling. Något tillåtet byte av leverantör kunde därför inte anses ha skett. Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som dock inte meddelade prövningstillstånd.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg