Artikel
2018.07.02

Hur de nya rehabiliteringsreglerna kan komma att påverka dig som arbetar med HR

Från och med den 1 juli kommer arbetsgivare ha en skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan för en medarbetare som på grund av sjukdom kan antas få nedsatt arbetsförmåga i åtminstone 60 dagar. Medarbetare som drabbas av sjukdom ska därmed få bättre möjlighet till anpassning och rehabiliteringsinsatser. Nedan följer vad som kan komma att förväntas av dig som arbetar med HR.

När ska en rehabiliteringsplan upprättas?

Om en medarbetare på grund av sjukdom får en nedsatt arbetsförmåga som kan antas kvarstå i åtminstone 60 dagar ska det upprättas en rehabiliteringsplan, det vill säga en plan för medarbetarens återgång i arbete. Rehabiliteringsplanen ska vara upprättad senast den dag då medarbetarens arbetsförmåga varit nedsatt i 30 dagar.

För dig som arbetar med HR är det självfallet svårt att bedöma hur länge en sjukskrivning kommer att pågå. Men eftersom det enbart behöver antas att sjukskrivningen kan bli långvarig, bör en rehabiliteringsplan i princip upprättas såvida det inte skulle stå klart att medarbetaren kommer att återgå i arbete inom kort eller inte alls. Om du som arbetsgivare inte har anledning att anta att frånvaron kommer att uppgå till minst 60 dagar och det senare framkommer att frånvaron uppgår till och kanske till och med överstiger 60 dagar, är du som arbetsgivare skyldig att upprätta en rehabiliteringsplan omgående så snart det står klart att frånvaron kommer att uppgå till minst 60 dagar.

Vad ska rehabiliteringsplanen innehålla?

Rehabiliteringsplanen ska framförallt vara ett stöd i anpassnings- och rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och underlätta arbetsgivarens, medarbetarens och arbetstagarorganisationens uppföljning av rehabiliteringen. För Försäkringskassan kan rehabiliteringsplanen komma att bli ett viktigt underlag i bedömningen av enskildas behov av rehabilitering och rätt till ersättning.

Du som arbetar med HR kan tillsammans med den anställde behöva ta ställning till bland annat:

–          möjlighet för den anställde att arbeta viss tid;

–          behov av anpassning av arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna för den anställde;

–          möjlighet till omplacering av den anställde; eller

–          den anställdes behov av rehabiliteringsinsatser från exempelvis företagshälsovården.

Försäkringskassan har tillsammans med arbetsgivarorganisationerna tagit fram en särskild mall för upprättandet av en rehabiliteringsplan – du hittar denna mall här (https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/63944238-defa-488c-b729-ec56506b54c0/fk7459-001-f-001.pdf?MOD=AJPERES&CVID=).

Hur ska rehabiliteringsåtgärder utredas?

Arbetsgivaren är den som har bäst kännedom om medarbetarens behov för återgång i arbete, därför ligger det på arbetsgivarens ansvar att utreda rehabiliteringsåtgärder. I många sjukdomsfall kan det emellertid vara svårt för dig som arbetar med HR att upprätta en rehabiliteringsplan utan hjälp av extern kompetens. Enligt de nya reglerna kommer därför arbetsgivare få möjlighet till ersättning för utrednings- och rehabiliteringskostnader med upp till 10 000 kronor per medarbetare och år. Sådant arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd kan dock maximalt uppgå till 200 000 kronor per arbetsgivare under ett år.

För det fallet medarbetarens hälsotillstånd inte tillåter planering av rehabilitering får du som arbetar med HR i rehabiliteringsplanen ta ställning till om ni måste avvakta med rehabiliteringsplaneringen tills medarbetarens hälsotillstånd förbättrats.

Vad gäller för medarbetare som är sjukskrivna när lagen träder ikraft?

En rehabiliteringsplan ska upprättas senast den 30 september om en medarbetare sjukskrivits innan den 1 juli och arbetsförmågan har varit nedsatt eller kan antas komma att vara nedsatt i åtminstone 60 dagar.

Vill du veta mer om vilka arbetsrättsliga frågor som du som arbetar med HR bör ha koll på? Kontakta oss, så tar vi ett förutsättningslöst samtal.

Läs mer om arbetsrätt här.

Skribenter: Jonas Lindskog och Niclas Johansson.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg