Nyhet
2022.04.13

Konkurrensverket avslutar utredning om upphandling av försäkringar

Under 2017 inledde Konkurrensverket en utredning om ett misstänkt konkurrensbegränsande samarbete mellan försäkringsbolag som lämnat anbud vid upphandlingar av försäkringar för offentliga aktörer. Konkurrensverket misstänkte att parterna utbytt information och att det skett genom försäkringsförmedlaren, dvs. en så kallad hub-and-spoke-kartell. Konkurrensverket genomförde flera gryningsräder och främst större försäkringsbolag var föremål för utredning.

Konkurrensverkets utredning avsåg flera upphandlingar av försäkringar som utfördes av försäkringsförmedlaren S&P Assurans Offentlig, ett dotterbolag till Söderberg & Partners (S&P), åt offentliga aktörer såsom myndigheter, kommuner och kommunala bolag. Upphandlingarna var samordnade och ägde rum parallellt åt flera upphandlande myndigheter och enheter samtidigt.

Under sommaren 2019 och våren 2020 avslutade Konkurrensverket utredningen gentemot flera av försäkringsbolagen. Utredningen fokuserade därefter på en av de samordnade upphandlingarna där försäkringsbolagen If Skadeförsäkring AB (publ) och Trygg-Hansa Försäkring filial var anbudsgivare. Konkurrensverket misstänkte att S&P hade gett förslag till försäkringsbolagen om hur kontrakten kunde delas upp mellan dem.  

Enligt Konkurrensverket skedde det förhandlingar mellan anbudsgivarna och S&P om upphandlingskontraktens villkor, vilket möjliggjorde att anbudsgivarna och S&P kunde föra diskussioner som inte ska förekomma under offentliga upphandlingar. Trots att utredningen bekräftade att parterna haft diskussioner, fanns det inte tillräckliga belägg i utredningen för att visa att kontakterna påverkat konkurrenternas ageranden på ett konkurrensbegränsande sätt. Konkurrensverket avslutade tillslut utredningen eftersom en fortsatt utredning inte skulle tillföra ytterligare bevis för att en överträdelse av konkurrenslagen skulle kunna styrkas.

Konkurrensverkets utredning medförde en intressant utveckling i svensk konkurrensrätt vad gäller gryningsräder och klargörande av Konkurrensverkets förfaranderegler vid utredningar. Gryningsräden mot Söderberg & Partners och dess dotterbolag under 2017 ledde till att ett beslut under en gryningsräd för första gången kommit att överklagats och prövats i en svensk domstol. Målet i domstolen avsåg Konkurrensverkets förfarande vid överföring av vissa handlingar i gryningsrädsmaterialet till utredningsakten. Trots att bolaget motsatte sig överföringen av vissa handlingar överförde Konkurrensverket handlingar från gryningsrädsmaterialet till utredningsakten utan att begära handräckning från Kronofogdemyndigheten, något som föreskrivs i konkurrenslagen. Det saknas möjlighet att överklaga ett sådant beslut enligt konkurrenslagen, trots detta överklagade S&P myndighetens beslut till Patent- och marknadsdomstolen och begärde att domstolen skulle möjliggöra en prövning av beslutet. Målet överklagades både till Patent- och marknadsöverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Högsta domstolen avslog visserligen överklagandet, men diskuterade den ordning som Konkurrensverket ska följa vid överföring av handlingar till utredningsakten för att säkerställa företagens rätt till försvar under en utredning.

Källor

Pressmeddelande: https://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensverket-avslutar-utredning-om-misstankt-konkurrensbegransande-samarbete-vid-upphandling-av-forsakringar/

Konkurrensverkets beslut (DNR 731/2016): https://www.konkurrensverket.se/globalassets/aktuellt/16-0731.pdf

Författare: Sanna Widén, Advokatfirman Cederquist, sanna.widen@cederquist.se

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg