Nyhet
2020.10.13

Konkurrensverket föreslås få utökade besluts- och utredningsbefogenheter

Den 1 oktober 2020 överlämnade regeringen ett förslag till Lagrådet om att Konkurrensverket ska ges utökade befogenheter (Lagrådsremiss – Konkurrensverkets befogenheter). Förslaget syftar till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad.

Om regeringens förslag antas i oförändrad form kommer Konkurrensverket att få betydligt mer muskler för att ingripa mot misstänkta konkurrensöverträdelser. Några av nyheterna är att Konkurrensverket föreslås att självt få besluta om konkurrensskadeavgift, till skillnad från idag då Patent- och marknadsdomstolen beslutar om konkurrensskadeavgift på talan av Konkurrensverket. Vidare föreslås att verket ska få fatta beslut om en helt ny sanktionsavgift “utredningsskadeavgift“, som ska kunna påföras företag som uppsåtligen eller av oaktsamhet exempelvis hindrar eller försvårar Konkurrensverkets utredning genom att exempelvis lämna ofullständiga eller vilseledande uppgifter, vägrar att inställa sig till förhör, hindrar en platsundersökning eller bryter förseglingar som Konkurrensverket beslutat om i samband med en gryningsräd. De betydande förändringar som förslaget innebär kommer att påverka såväl Konkurrensverkets arbete som de företag som blir föremål för verkets konkurrenstillsyn. Är verket moget uppdraget? Många av remissinstanserna har varit kritiska till att Konkurrensverket ska ges utökade besluts- och utredningsbefogenheter mot bakgrund av dels tillsynsmyndighetens dåliga utfall i de domstolsprocesser som myndigheten drivit, dels den kritik som riktats mot Konkurrensverket avseende brister i tillsynsmyndighetens utredning och processföring.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg