Nyhet
2022.06.03

Modernisering av regler för vertikala avtal

Den 1 juni 2022 träder nya regler för vertikala avtal i kraft inom EU. De nya reglerna innehåller välkomna moderniseringar av regelverket och införlivande av praxis avseende bland annat konkurrensklausuler, dubbel prissättning, begränsning av användning av e-handelsplattformar, paritetsklausuler och möjligheten att utse flera exklusiva distributörer inom ett och samma område. Här går Sanna Widén från Advokatfirman Cederquist igenom två av de centrala förändringarna.

Europeiska kommissionens nya vertikala gruppundantagsförordning är tillämplig på vertikala avtal, dvs ett avtal mellan företag som, inom ramen för avtalet, är verksamma i olika led i produktions- eller distributionskedjan och som avser villkoren för parternas inköp, försäljning eller återförsäljning av vissa varor eller tjänster. Exempel på vertikala avtal är distributionsavtal, agentavtal, franchiseavtal och inköpsavtal.

Fokus för kommissionen har varit dels att uppdatera reglerna och vägledningen till moderna marknadsförhållanden, dels att säkerställa att det är faktiskt konkurrensbegränsande ageranden som förbjuds medan resten tillåts. Enligt vår erfarenhet har bland annat begränsningarna kring dubbel prissättning och fullgörandeavtal skapat frustration för företag. De nya reglerna är mer företagsvänliga i dessa avseenden.

Dubbel prissättning innebär att en leverantör tillämpar olika priser gentemot samma köpare beroende på om varan ska vidaresäljas på internet eller i fysisk butik. Det vanligaste är att en leverantör önskar tillämpa ett högre pris till en återförsäljare för produkter som ska säljas på internet på grund av att en återförsäljare vanligtvis har lägre kostnader vid internetförsäljning än vid försäljning i fysisk butik. Till och med den 31 maj 2022 presumeras en sådan åtgärd utgöra en förbjuden begränsning då den anses missgynna försäljning på internet.

Denna presumtion gäller inte från och med den 1 juni 2022. I den nya vägledningen anger Kommissionen under vilka omständigheter som dubbel prissättning kan vara tillåten. Det är möjligt att tillämpa dubbel prissättning om det syftar till att uppmuntra eller belöna investeringar som en återförsäljare gör i sina försäljningskanaler, antingen i fysisk butik eller i en webbutik. Skillnaden i pris för en vara bör således återspegla den skillnad i kostnad och investeringar som återförsäljaren har. Den dubbla prissättningen får däremot inte ha till syfte eller effekt att begränsa användningen av internet för försäljning till vissa områden eller kundgrupper. Dubbel prissättning får t.ex. inte leda till att en återförsäljare får betala ett pris för en vara som ska säljas online som gör att distributören inte kan sälja varan med vinst. En leverantör får inte heller tillämpa dubbel prissättning på ett sätt att det begränsar antalet varor som tillgängliggörs för återförsäljaren att sälja på internet.

Det ändrade förhållningssättet till dubbel prissättning kommer göra det möjligt för leverantörer att sätta olika priser beroende på i vilken försäljningskanal återförsäljningen ska ske, så länge skillnaden i pris är balanserad och används i syfte att uppmuntra eller belöna en distributörs investeringar i en viss försäljningskanal.

Fullgörandeavtal är avtal som en leverantör ingår med en återförsäljare om att verkställa (fullgöra) ett avtal som leverantören ingått med en slutkund om försäljning av varor till slutkunden. I avtalet med återförsäljaren kommer leverantören då ange vilket pris distributören ska tillämpa mot den aktuella slutkunden. Fram till den 31 maj 2022 är det inte tillåtet för en leverantör att instruera sin distributör att tillämpa ett visst angivet pris till en viss kund utan det utgör s.k. förbjuden vertikal prisstyrning.

Från och med den 1 juni 2022, kommer det vara möjligt för leverantören att instruera distributören vilket pris som ska tillämpas mot slutkunden inom ramen för ett fullgörandeavtal utan att det utgör förbjuden prisstyrning. Detta förutsätter att det är leverantören som ensidigt anger vilken distributör slutkunden ska vända sig till för att få produkterna. I en sådan situation kommer priset till slutkund inte längre vara utsatt för konkurrens. Om kunden istället har möjlighet att välja hos vilken distributör denne vill få avtalet fullgjort kan det uppstå förbjuden vertikal prisstyrning eftersom det då är möjligt för flera distributörer att konkurrera om genomförandet av fullgörandekontraktet.

Denna justering i reglerna kring vertikal prisstyrning kommer göra det möjligt för företag att ingå avtal om försäljning av varor med nyckelkunder på central nivå samtidigt som kunderna kan få sina varor lokalt och utan att företaget behöver ha tillgång till eget lager eller liknande.

Vill du veta mer om ändringarna ta gärna kontakt med Cederquists specialister inom konkurrensrätt.

Hittar du inte vad du letar efter?

bg