Nyhet
2020.10.13

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt och LAS-förhandlingarna

Den 1 juni presenterades utredningen om en moderniserad arbetsrätt som tillsattes parallellt med att arbetsmarknadens parter uppmanades förhandla fram ett förslag på ändringar i LAS. Utredningen innehåller bland annat förslag om vissa förändringar i turordningsreglerna, minskade kostnader vid uppsägning av personliga skäl samt en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att kompetensutveckla personal. Skyldigheten att kompetensutveckla föreslås sanktioneras med skadestånd.

Utredningen föreslår att turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist i stort ska behållas, men att det ska bli möjligt att undanta fem anställda istället för två enligt dagens regler. Undantaget är tänkt att gälla alla arbetsgivare oavsett storlek, till skillnad från dagens undantag som endast gäller arbetsgivare med upp till tio anställda. Vid uppsägning på grund av personliga skäl föreslår utredningen att kravet på saklig grund ska kvarstå men att det för arbetsgivare med max 15 anställda inte ska vara möjligt att ogiltigförklara uppsägningar och avsked. Istället blir dessa arbetsgivare skyldiga att betala ett skadestånd om åtta månadslöner vid uppsägning som inte är sakligt grundad. För arbetsgivare med fler än 15 anställda föreslås ogiltigförklaring fortsatt kunna ske, men vid tvist ska anställningen som huvudregel upphöra vid uppsägningstidens utgång. Domstolen föreslås som undantag kunna besluta att anställningen ska bestå tills tvisten är avgjord, vilket är omvänd ordning från nuvarande regler vid uppsägning på grund av personliga skäl. Alla arbetsgivare ska enligt utredningsförslaget även vara skyldiga att ge arbetstagare kompetensutveckling om de varit anställda hos arbetsgivaren i mer än sex månader. Fullgör inte arbetsgivaren sin skyldighet att kompetensutveckla blir arbetsgivaren skadeståndsskyldig motsvarande två eller tre månadslöner beroende på berörd arbetstagares anställningstid.

Arbetsmarknadens parter hade till den 1 oktober på sig att presentera ett gemensamt förslag, men de lyckades inte komma överens och förhandlingarna havererade. Det återstår att se huruvida utredningens förslag faktiskt kommer drivas igenom. Förslaget är en het politisk fråga och mycket står på spel för de olika partierna. Utredningen ligger ute på remiss till den 26 oktober, och därefter kan ytterligare utredningar tillsättas beroende på remissvaren som kommer in. Under tiden finns det inte heller något formellt hinder mot att parterna återupptar sina förhandlingar, trots att tidsfristen för dem att komma överens har gått ut.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg