Artificiell intelligens (AI)

Artificiell intelligens (AI) ger enorma möjligheter till innovation och utveckling och kommer att ha en omfattande inverkan på samhället. Genom avancerade algoritmer och maskininlärning kan AI erbjuda lösningar på många av samhällets utmaningar. Språkmodeller och annan generativ AI används nu inom alla branscher för att skapa nytt och relevant material som efterliknar människans förmåga att skapa. Men användningen av AI ger också upphov till juridiska frågor och utmaningar.

Den snabba utveckling av AI leder till både etiska och rättsliga aspekter kring användningen av AI, tex. kopplade till hantering av data inklusive personuppgifter och användning av immateriella rättigheter och företagshemligheter – detta både vid upplärning och användning av AI – och ansvarsfrågor då AI orsakar skada. Mot den bakgrunden har AI-förordningen antagits av EU för att etablera ett ramverk för en ansvarsfull användning av AI.

Cederquist har lång erfarenhet av att arbeta med affärer och legala frågor i anslutning till den digitala utvecklingen och håller sig ständigt uppdaterad om de senaste framstegen och rättsutvecklingen inom AI. Med djupgående expertis inom IT-juridik, dataskydd, immaterialrätt och regelefterlevnad har vi erfarenhet av att stödja och vägleda klienter genom komplexa juridiska frågor som rör AI.

Vi hjälper bland annat till med:

 • Rådgivning kring AI-förordningen och de åtgärder som behöver vidtas för att följa förordningen
 • Upprättande av avtal som samarbetsavtal, utvecklingsavtal och licensavtal/SaaS-avtal med kopplingar till AI
 • Säkerhets- och integritetskyddsfrågor (GDPR) i anslutning till AI, tex. gällande automatiserade beslut
 • Immaterialrättsliga aspekter på AI och AI-genererat innehåll, däribland upphovsrättsinnehavares rättigheter i förhållande till användning av deras material vid träning av AI
 • Upprättande av policys och andra interna styrdokument för utveckling och användning av AI
 • Riskbedömningar av olika användning av AI
 • Frågor rörande autonoma fordon och produkter, däribland frågor om produktansvar
 • Frågor rörande AI och Life Science samt AI och dess roll i arbetslivet, i finanssektorn och den offentliga sektorn
 • Strategisk rådgivning inom områden av relevans för olika AI-projekt och AI-samarbeten

Kort om AI-förordningen

AI-förordningen blir direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater, utan att nationella lagar behöver antas. Den träffar olika aktörer, som leverantörer och tillhandahållare av AI-system, med skyldigheter vid utveckling, tillhandahållande och användning av AI-system och syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter säkerställs.

Förordningen är uppbyggd utifrån ett riskbaserat synsätt där de krav som uppställs för ett AI-system är anpassade till de risker som användning av ett system kan tänkas medföra. En uppdelning görs mellan (a) förbjudna AI-system, som inte får släppas ut på marknaden i EU, (b) AI-system med hög risk, som får släppas ut på marknaden i EU under förutsättning att tillämpliga krav efterlevs, samt (c) AI-system som på grund av sina användningsområden är föremål för vissa transparenskrav. Det finns också särskilda regler för AI-modeller för allmänna ändamål (“general purpose AI” / “foundation models”), exempelvis AI-modeller som GPT.

Beroende på vilken roll ett företag har i förhållande till ett visst AI-system kommer företaget att vara föremål för olika krav under AI-förordningen. Vissa krav ställs på leverantörer av AI-system (t.ex. företag som utvecklar och släpper ut AI-systemet på marknaden), medan andra krav ställs på tillhandahållare av AI-system (t.ex. företag som brukar AI-systemet i sin verksamhet). Utöver det ställs vissa krav på bland annat distributörer och importörer av AI-system.

Om ett företag inte följer reglerna i AI-förordningen riskerar företaget att få sanktioner utdömda mot sig som kan uppgå till det högsta av 35 miljoner euro eller sju procent (7%) av företagets globala årsomsättning.

Den 21 maj 2024 godkände Europeiska unionens råd AI-förordningen och nästa steg är publikation i EU:s officiella tidning varefter regelverket träder i kraft 20 dagar senare. Redan sex månader efter ikraftträdande börjar vissa regler gälla, medan majoriteten av reglerna börjar tillämpas efter 24 månader.

Redan idag bör man förbereda sig för att kunna följa AI-förordningen genom att göra en förteckning över de AI-system och AI-modeller man utvecklat och/eller använder, för att därefter:

 • Öka medvetenheten avseende AI i organisationen och säkerställa att det finns systemägare för AI-systemen.
 • Göra en klassificering av de AI-system och AI-modeller som används och/eller utvecklats utifrån uppdelningen i AI-förordningen.
 • Analysera vilken aktör man är i kedjan för de AI-system som används och/eller utvecklats, t.ex. leverantör eller tillhandahållare, och vilka eventuella krav i AI-förordningen som därmed kommer att träffa er.
 • Skapa interna styrdokument och styrprocesser för utveckling och/eller användning av AI som syftar till att möjliggöra uppfyllnad av de krav som kommer att ställas enligt AI-förordningen.

Cederquists egen användning av AI

Cederquist har länge prioriterat att ligga i framkant i den digitala utvecklingen i advokatbranschen och vi implementerade vårt första AI-verktyg redan 2017. Idag ser vi digitala verktyg som viktiga byggstenar för att kunna effektivisera verksamheten där det är lämpligt. De senaste åren har vi fortsatt att implementera och utveckla nya lösningar som skapar värde för våra medarbetare och våra kunder. Vi anordnar regelbundet workshops med både kunder och våra egna medarbetare för att diskutera möjligheter och utmaningar med AI och andra digitala verktyg. Vi har även infört en AI-policy för att skapa en struktur kring hur de olika verktygen används och säkerställa att de lever upp till lämpliga krav på etik, sekretess och regelefterlevnad.

Läs mer här: Innovation & Digitala tjänster – Cederquist.

Hör gärna av dig till oss om du har några frågor om Cederquists användning av AI.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg