Har du koll på vad GDPR innebär för er verksamhet?
Vi erbjuder GDPR-anpassade och kvalitetssäkrade mallpaket och skräddarsydda utbildningar om GDPR och åtgärder för regelefterlevnad. Vill du veta mer? Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion.

Personuppgifter & Informationssäkerhet

Cederquists jurister har bred erfarenhet av att ge råd kring hur ett företag bör agera för att undvika risker i sin informationshantering.

Hantering av information som rör enskilda individer är idag en viktig del av många företags verksamhet - i synnerhet när informationshanteringen är kärnan i affärsverksamheten men även när den endast är en konsekvens av den.

Med den nya Europeiska Dataskyddsförordningen och dess hårda påföljder ökar fokus på integritets- och informationssäkerhetsfrågor i samhället med resultatet att det kommer ställas höga krav på att företag säkerställer att de nya reglerna avseende behandling av personuppgifter och informationssäkerhet verkligen följs.

Cederquists jurister har en bred erfarenhet av att ge råd kring personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor, både från ett rent regulatoriskt perspektiv och från ett pragmatiskt och affärsorienterat lämplighetsperspektiv, dvs. hur ett företag bör agera för att undvika risker i sin informationshantering. Vi följer aktivt utvecklingen inom integritetsområdet på svensk och europeisk nivå.

I vår rådgivning avseende personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor hjälper vi våra kunder med konkreta åtgärder, t.ex. identifiering av vilka legala krav som är relevanta för en viss verksamhet, revisioner/ inventeringar för att undersöka om verksamhetens behandling av personuppgifter och användning av cookies följer gällande regler. Vi hjälper även till med mer konkret framtagande av åtgärdsplaner och strategier för att säkerställa att verksamheten följer gällande regler samt upprättande av interna processer för informationshantering och informationssäkerhet, framtagande av dokumentation som integritetspolicys, informationstexter, personuppgiftsbiträdesavtal, förteckningar över personuppgiftsbehandlingar etc., eller utbildningar för verksamheten och/eller för verksamhetens utsedda personuppgiftsombud.  Våra jurister har även utbredd erfarenhet av att assistera vid kontakter med Datainspektionen (som övervakar reglerna för behandling av personuppgifter) och andra europeiska dataskyddsmyndigheter och med Post- och telestyrelsen (som övervakar reglerna om användning av cookies).

Utöver detta ger vi även löpande rådgivning i frågor som rör behandling av personuppgifter och informationssäkerhet, t.ex. i samband med verksamhetens upphandling av molntjänster eller andra IT-tjänster.

Cederquists jurister arbetar regelbundet med personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor för klienter i vitt skilda branscher, t.ex. inom media, online-handel, finansbranschen, större medlemsorganisationer, resebranschen, detaljhandel, online-undersökningar, osv.

Med avstamp i vår omfattande erfarenhet av integritets- och informationssäkerhetsfrågor, lämnar vi pragmatisk och affärsorienterad rådgivning och skapar affärsnytta för våra kunder.

Vill du bli kontaktad?

Vill du bli kontaktad av våra specialister inom personuppgiftshantering? Anmäl din mailadress här eller kontakta våra specialister. Här nedan finner du deras kontaktuppgifter.

Våra specialistområden

Kontakt