Har du koll på vad GDPR innebär för er verksamhet?
Vi erbjuder GDPR-anpassade och kvalitetssäkrade mallpaket och skräddarsydda utbildningar om GDPR och åtgärder för regelefterlevnad. Vill du veta mer? Hör av dig så tar vi en förutsättningslös diskussion.

Personuppgifter & Informationssäkerhet

Cederquists jurister har bred erfarenhet av att ge råd kring hur ett företag bör agera för att undvika risker i sin informationshantering.

Hantering av information som rör enskilda individer är idag en viktig del av många företags verksamhet. Det gäller i synnerhet när hanteringen är kärnan i affärsverksamheten men också när den endast är en konsekvens av den.

Med nya regler som dataskyddsförordningen (GDPR) och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, med tillhörande sanktioner, och ändringar i cookiereglerna i lagen om elektronisk kommunikation, ökar fokus på integritets- och informationssäkerhetsfrågor i samhället. Företag behöver säkerställa att de nya reglerna verkligen följs.

Så hjälper vi företag med GDPR och informationssäkerhet

Cederquists jurister har en bred erfarenhet av att ge råd kring personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor, både från ett rent regulatoriskt perspektiv och från ett pragmatiskt och affärsorienterat lämplighetsperspektiv, dvs. om hur ett företag bör agera för att undvika risker i sin informationshantering. Vi följer aktivt utvecklingen inom integritetsområdet på svensk och europeisk nivå.

I vår rådgivning avseende personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor hjälper vi våra kunder med konkreta åtgärder, som t.ex.:

 • Identifiering av vilka legala krav som gäller för en viss verksamhet
 • Tillämpning av reglerna och riskbedömningar
 • Revisioner för att undersöka om verksamheten följer reglerna

Vi hjälper även till konkret med framtagande av strategier och åtgärdsplaner samt projektledning av aktiviteter för att uppnå regelefterlevnad, som t.ex.:

 • Upprättande av interna processer för informationshantering
 • Framtagande av dokumentation som integritetspolicys, informationstexter, förteckningar över personuppgiftsbehandlingar, konsekvensbedömningar, gallringsrutiner, personuppgiftsbiträdesavtal, etc.
 • Utbildningar anpassade för olika delar av verksamheten och/eller för utsett personuppgiftsombud.

Våra jurister har även lång erfarenhet av att assistera vid kontakter med Datainspektionen,  Post- och telestyrelsen, Finansinspektionen och andra myndigheter som övervakar efterlevnaden av dataskyddsförordningen, cookiereglerna och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Utöver detta ger vi även löpande rådgivning i frågor som rör behandling av personuppgifter och informationssäkerhet, t.ex. i samband med verksamhetens upphandling av molntjänster eller andra IT-tjänster.

Vi arbetar inom flera olika branscher

Cederquists jurister arbetar regelbundet med personuppgifts- och informationssäkerhetsfrågor för klienter i vitt skilda branscher, t.ex. inom:

 • Media, kommunikation och reklam
 • Finansbranschen
 • Resebranschen
 • Energisektorn
 • Tillverkningsindustrin
 • Detaljhandeln
 • E-handel
 • Online-undersökningar

Med avstamp i vår omfattande erfarenhet av integritets- och informationssäkerhetsfrågor, lämnar vi pragmatisk och affärsorienterad rådgivning och skapar affärsnytta för våra kunder.

Vill du bli kontaktad?

Vill du bli kontaktad av våra specialister inom personuppgiftshantering? Anmäl din mailadress här eller kontakta våra specialister. Här nedan finner du deras kontaktuppgifter.

Våra specialistområden

Kontakt