Offentlig Upphandling

Inom området erbjuder vi huvudsakligen tre tjänster: anbud- och upphandlingsstöd, avtalsstöd respektive tvistlösning.

Vår välrenommerade specialistgrupp inom offentlig upphandling ger klar, tydlig och effektiv juridisk rådgivning till både leverantörer och beställare inom upphandlingens alla faser; från RFI-stadiet och upprättandet av förfrågningsunderlag/anbud, till anbudsförhandling och avtalsförvaltning.

Inom området erbjuder vi huvudsakligen tre tjänster:

  • Anbud- och upphandlingsstöd
  • Avtalsstöd
  • Tvistlösning

Våra tjänster levereras på basis av en omfattande erfarenhet från både leverantörs- och beställarsidan, liksom ett genuint intresse för rättsområdet.

Vårt team inom offentlig upphandling är regelbundet topprankat i internationella publikationer.*

(*Chambers och Legal 500).

Anbud- och upphandlingsstöd

Tjänsten anbud- och upphandlingsstöd består av klara och direkt användbara råd som skingrar de rättsliga frågetecken som lätt uppstår under en upphandling. På så vis kan du som kund fokusera helhjärtat på affären.

För leverantörer engageras vi här som regel i ett tidigt skede av upphandlingen – ofta redan i RFI-fasen – och arbetar nära tillsammans med kundens anbudsteam och ledning. Vi blir ett effektivt stöd och säkerställer att anbudet inte bara kvalificeras, utan även har ett affärsmässigt innehåll som motsvarar utvärderingskriterierna.

För beställare påbörjas vårt arbete i regel också i ett tidigt skede. Vi bistår bl.a. i:

  • Val av upphandlingsform
  • Utformning av kravställning och utvärderingsmodell
  • Upprättande av svar på ställda frågor och beslutsunderlag
  • Säkerställning av lagligheten i upphandlingsförfarandet

Vår tjänst har en tydligt strategisk prägel och vi anlitas ofta som långsiktig samarbetspartner till ledande branschaktörer. Tjänstens utformning är emellertid anpassningsbar efter kundens behov och upphandlingens komplexitet. På så vis kan vi erbjuda skarpa punktinsatser i såväl mindre frågor som i avgörande delar med mycket kort varsel.

Avtalsstöd

Tjänsten avtalsstöd är framtagen med hänsyn till att förvaltning och uppföljning av upphandlingskontrakt fyller en strategiskt avgörande funktion, som samtidigt ofta är förbisedd i den offentliga upphandlingen. Detta sett ur både ett juridiskt och ett affärsmässigt perspektiv.

Vi bistår med aktiv avtalsförvaltning och -uppföljning för att säkerställa avtalsenliga leveranser.

Vi ger konkret vägledning om hur affären kan fortsätta att utvecklas under avtalstiden inom de rättsliga ramar som finns.

Tvistlösning

Tjänsten tvistlösning består av biträde i alla process- och tvistefrågor, i syfte att säkra bästa möjliga utfall för klienten. Det handlar om allt från riskhantering och bedömning av processförutsättningar till att företräda leverantörer och upphandlande myndigheter i mål om överprövning, skadestånd och upphandlingsskadeavgift.

Vill du bli kontaktad?

Vill du bli kontaktad av våra specialister inom offentlig upphandling? Ange din mailadress här så kontaktar vi dig eller kontakta våra specialister direkt via uppgifterna nedan.

Våra specialistområden

Kontakt