Nyhet
2020.03.16

Covid-19 och EU-, konkurrensrätt och Offentlig upphandling

Offentlig upphandling

Deltagande i offentlig upphandling

I tider med en osäker marknad kan det finnas ett ökat intresse av att delta i offentliga upphandlingar, eftersom det offentliga utgör en stabil affärspartner. De flesta upphandlingar annonseras av den upphandlande myndigheten, så att alla intresserade leverantörer ska få kännedom om dem. Vi hjälper gärna till med era frågor om var ni hittar relevanta annonser, hur upphandlingsprocessen går till och vad ni bör tänka på om ni vill delta i en offentlig upphandling för första gången. Vi kan även hjälpa till med granskning av anbud eller överprövningar av upphandlingsresultatet.

Offentliga kontrakt

Vi märker av en oro från våra kunder om vad som kommer att hända med deras offentliga kontrakt med anledning av spridningen av covid-19.  Vi rekommenderar därför att ni ser över era offentliga kontrakt, bl.a. utifrån följande aspekter

 • Force majeure – täcks den aktuella situationen av en force majeure-klausul? Finns det i sådant fall en risk att din kund åberopar force majeureklausulen, trots att du vill fortsätta leverera? Finns det en möjlighet för dig att åberopa en force majeure-klausul och undgå avtalssanktioner, om du själv inte kan leverera?
 • Underleverantörer – hur påverkas avtalet om en underleverantör inte längre kan leverera? Regleras t.ex. möjligheten att byta underleverantör? Här kan det finnas anledning att även se över om det finns möjlighet att samarbeta med nya underleverantörer för att klara leveransen och under vilka förutsättningar samarbeten med andra leverantörer riskerar att strida mot konkurrensrättsliga regler.
 • Ändringar av kontrakt – utrymmet att ändra i offentliga kontrakt är begränsat till vissa situationer som följer av lag. Om ni hamnar i en situation där ni eller er kund begär omförhandling av ett offentligt kontrakt, bör ni ha detta i åtanke och fundera över om de ändringar ni diskuterar är möjliga och vilka konsekvenser som kan uppkomma.

Konkurrensrätt

 • Konkurrens: Om de ekonomiska effekterna av Covid-19 blir långsiktiga ökar risken för att företag på olika sätt medvetet eller omedvetet agerar i strid med konkurrensreglerna. Exempel på situationer som kan uppstå;
 • Konkurrerande företag i utsatta branscher träffas (inom eller utom ramen för branschorganisationer) för att diskutera eventuella åtgärder för att hantera Coronakrisen. Ökad risk att det vid dessa sammankomster delas kommersiellt och konkurrensrättslig känslig information. I Storbritannien har det framförts propåer om att sätta konkurrensreglerna åt sidan för att låta konkurrerande dagligvaruföretag samarbeta i varuförsörjningen – är det möjligt och kan det hända i Sverige?
 • Konkurrenter kan vara hänvisade till att köpa varor och tjänster av sina konkurrenter för att klara leveransåtaganden; vad ska man tänka på i en sådan situation vad gäller prissättning, marknadsföring och kampanjer.
 • Företag kan vara lockade att i större utsträckning styra sina återförsäljares prissättning eller andra leveransvillkor, eller till vilka kunder återförsäljarna ska sälja till. Vilka möjligheter och risker finns i sådana situationer?
 • Dominerande företag kan behöva prioritera vilka kunder man ska leverera till men hur ska man prioritera för att undvika missbruk av dominerande ställning (t.ex. sälj/leveransvägran)?
 • Dominerande företag kan utnyttja krisen och höja priserna till följd av ökad efterfrågan på framförallt efterfrågade produkter såsom handsprit, toalett papper etc. men när finns det risk för att den dominerande ställningen missbrukas genom t.ex. överprissättning?
 • Koncentrationskontroll: EU-kommissionen och den finska konkurrensmyndigheten har varnat att koncentrationskontrollprocesser kommer att fördröjas och uppmanar företag att senarelägga sina anmälningar av förvärv så långt det är möjligt. Det svenska Konkurrensverket har inte gått ut med liknande kommunikation; efter underhandskontakter vet vi att de (per den 16 mars) räknar med att kunna följa tillämpliga tidsfrister men att de kan komma att utnyttjas fullt ut i större utsträckning.
 • Statsstöd (och kommunalrätt): I tider av ekonomisk kris riskerar många privata företag att hamna i ett svårt ekonomiskt läge. För att förhindra ekonomisk kollaps kan det därför i vissa fall vara motiverat att företag erhåller offentligt stöd för undvika att företaget går i konkurs. I vilka situationer kan det vara tillåtet att lämna och ta emot stöd från det offentliga (statsstödsreglerna & kommunallagen) och hur kan man se till att eventuellt anmälningspliktigt statligt stöd godkänns skyndsamt (det första Covid-19-stödet till danska eventarrangörer anmäldes och godkändes av EU-kommissionen inom 24 timmar)?
 • Compliance (korruption & mutbrott): Företag och dess representanter bör vara särskilt uppmärksamma i tider av ekonomisk kris och inte inverka på besluts- och handlingsprocesser eller utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning. Det offentliga är inte konjunkturkänsligt i samma utsträckning som det privata näringslivet; för många privata aktörer kan det därför vara intressant att i större utsträckning ställa om sitt fokus och rikta sig mot offentliga kunder. I det fall företaget inte har för vana att sälja varor eller tjänster till det offentliga är det emellertid viktigt att känna till vad som är tillåtet och inte tillåtet i relation till det offentliga.  

Se även information från Konkurrensverket (20 mars): http://www.konkurrensverket.se/nyheter/fragor-med-anledning-av-coronaviruset/

Läs mer om EU- och Konkurrensrätt här.

Relevant Läsning

Hittar du inte vad du letar efter?

bg