Finansiell reglering

Cederquist är marknadsledande inom rådgivning avseende finansiell reglering och har omfattande erfarenhet av att bistå kunder att navigera både svenska och EU-rättsliga regelverk i en regulatoriskt komplex miljö. Vi hjälper våra kunder att hantera de möjligheter och utmaningar som följer av en allt mer intensiv reglering av finansmarknaderna kombinerat med en snabb teknisk utveckling och förändrade behov och krav hos användare av finansiella tjänster.

Cederquist bistår svenska och internationella kunder i regulatoriska frågor avseende bankrörelse, värdepappersrörelse, försäkringsrörelse, fondverksamhet och AIF-strukturer, clearingverksamhet, konsument- och bostadskrediter samt betaltjänster. Vi arbetar även riktat med Sustainable Finance med fokus på implementering och analys i relation till bland annat disclosureförordningen och EU:s taxonomi för hållbara investeringar.

Våra uppdrag innefattar bland annat rådgivning i samband med:

  • Tillståndsansökningar
  • Regelefterlevnadsfrågor
  • GAP-analys
  • Passportering och filialetablering
  • Implementering av nya regelverk
  • Utkontraktering (outsourcing)
  • Omstrukturering
  • Analys av tillståndspliktig eller oreglerad verksamhet
  • Kapitaltäckning- och solvensfrågor
  • Tillsyns- och sanktionsärenden

Tillsammans med Cederquists övriga verksamhetsgrupper agerar vi även rådgivare till några av de största aktörerna på den svenska transaktionsmarknaden för finansiella bolag i regulatoriska frågor relaterade till M&A-transaktioner samt vid kapitalmarknadstransaktioner med reglerade instrument och värdepapperiseringar. Gruppens medlemmar har erfarenhet från ett flertal av de största och mest komplexa M&A- och kapitalmarknadstransaktionerna som gjorts under de senaste åren, varav vissa har varit unika i sitt slag på den svenska marknaden.

Vi omsätter vår kombination av juridisk kompetens och breda erfarenhet av den finansiella marknaden till råd anpassade till våra kunders affärer, behov och marknadssituation. Vår rådgivning kännetecknas av hög kvalitet och ett proaktivt förhållningssätt.

Genom vårt globala nätverk av specialister på andra internationella advokatbyråer kan vi även hantera frågor rörande gränsöverskridande finansiell verksamhet och finansiella transaktioner som involverar flera olika jurisdiktioner.

Vill du bli kontaktad av
våra specialister?

Relevant Läsning

bg